มหาวิทยาลัยบูรพามุมกว้าง

 

 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 หอประชุมธำรงบัวศรี

 

 อาคารเรียนรวม 1

 

 อาคารเรียนรวม 2

 

 สำนักบริการวิชาการ

 

 สำนักคอมพิวเตอร์

 

 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖รอบ พระชนมพรรษา

 

 อาคารอนุรักษ์

 

 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 อาคาร ร.ป.ม.และGSC.

 

 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 อาคารหอศิลปฯ

 

 อาคารหอพักนิสิต

 

 สวนนันทนาการ

 

 สนามกีฬา

 

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

 

 สีสัน...บรรยกาศ.ในบูรพา