คณะผู้บริหารบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี
รศ.บุญเสริม พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.บุญเสริม พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อ.วิรัช คารวะพิทยากุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.สุดา สุวรรณาภิรมย์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อ.วิจิตรพร หล่อสุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
อ.เสรี ชิโนดม  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ดร.ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
นางพรรณี แผลงจันทึก ผู้อำนวยการกองกลาง
นายพิชิต มีพจนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
อ.สุนงนาท สูตะบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
นายสนทยา คุณปลื้ม รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา2545